سخنی نگویید که دشمن برای شما کف بزند/ ولایت نعمت است