دستگیری سارقان حرفه ای با یک میلیارد ریال اموال سرقتی در سمنان