فرهنگستان هنر با ۴۰ عنوان جديد در نمايشگاه شرکت می کند