در طرح آماربرداری صورت می گیرد؛ ثبت تردد خودروها در جاده های کشور