علی احمدی: سپاهان بیشتر از نفت و تراکتور شخصیت قهرمانی دارد