اجداد ما در 4500 سال پیش از ظرف دست دوم استفاده می کردند