استراتژی قرآن در مواجهه با دشمن/ مدارا با دشمن غدّار و حیله­ گر ممنوع