شناسایی و مهار کانون‌های داخلی ریزگرد‌ها توسط سازمان‌های جنگل‌ها، و محیط زیست