بخشی از مطالبات معوق سال گذشته معلمان تهرانی پرداخت شد