بررسی دعوتنامه وزارت کشور به منظور مجمع عمومی خانه احزاب در حزب اسلامی کار