صعود سامسونگ و بیجینگ گوان و اولین پیروزی اوراوارد در آخرین بازی