از هواداران می خواهم یار دوازدهم پرسپولیس شوند | صادقیان بخشیده نمی شود | برای من بسیار روشن است که هو