نیاز به هواداران احساس می‌شود/ برای حل مشکلات مالی توافق کرده‌ایم