سانتریفیوژ نمی‌چرخد؛ حال دانشمندان هسته‌ای خوب نیست