اختصاص 20 میلیارد ریال برای رفع افت ولتاژ برق کهنوج