تراکتور فاکتورهای مهم برای موفقیت در آسیا را به همراه نداشت