اتاق مشترک برزیل و ایران خواستار امضای تفاهمنامه با اتاق اصفهان شد