امنیت جامعه مرهون همدلی بین مردم و نیروهای مسلح است