معاون وزیر خارجه: برای حفظ ثبات در منطقه آماده همکاری با آذربایجان هستیم