شوراها زمینه‌ توسعه کارآفرینی در روستاهای بیجار را فراهم کنند