میهمان خاص در «ریاض»/ دغدغه‌های اعراب در نشست «ریاض» چیست؟