استقبال ایاد مدنی از همکاری سازمان ملل با نهادهای منطقه‌ای در مقابله با تروریسم