عوارض تخریب و نوسازی ساکنان بافت های فرسوده بخشوده می شود