مصاحبه شجریان با خبرگزاری وابسته به رسانه ملی/ وی حضورش در اركستر ملی را تاييد كرد