در افتادن با ابرقدرت‌ها هزینه دارد/ باید بشناسیم که با آمریکا چه طور برخورد کنیم