برنامه کاری حوزه سیاسی استانداری‌های کشور تدوین شد