آلرژی بهاره در صورت عدم کنترل می تواند به آسم پایدار تبدیل شود