حاشيه شهر بيرجند؛ محروم از خدمات رساني/معاون رئيس جمهور در پرداخت حق نوار مرزي معلمان تسريع کند