کامرون در صورت شکست در انتخابات هم قدرت را رها نخواهد کرد