جای خالی گفتگوهای اندیشمندانه و آسیب‌شناسانه در نمایشگاه کتاب