دایی: اگر اجازه می‌دادند علی تیم را خوب ببندد برخی آقایان باید می‌رفتند/بازیکنان مازاد بالاجبار مان