15 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده در این استان تحویل می شود