مغایرت مصوبات دولت با قوانین به 2 درصد کاهش یافته است