تماشای بازی فردا رایگان است/ هواداران به استادیوم بیاید تا جشن صعود بگیریم