اظهارنظرهای غیرکارشناسانه موجب نابودی صنعت گوشت می‌شود