اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی در حوزه آبخیز قزل تپه زنجان