بازدید مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی از فرزندان معلول خانواده محمدی