نسبت به سابقه اتحادیه ناشران انتقادهای جدی وجود دارد