افراد تنگ نظر تحمل چهره‌هایی مانند شهید مطهری را در مقطع فعلی ندارند