فیلم/ دستگیری اوباش منطقه طالقانی در مقابل دیدگان مردم