یعقوب کریمی: هواداران مقابل تراکتور تنهایمان نگذارند (اختصاصی استقلال جوان)