اصناف با مراجعه به موقع، موجبات جریمه شدن خود را فراهم نکنند