تمرکز کانون های مساجد استان اردبیل بر تربیت نیروهای متخصص