پرسپولیس باید بنیادکار را شکست دهد، به حضور هواداران نیاز داریم