تمرینات شاداب آزادکاران و مصدومیت توکلیان و داداش پور