۶۱ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود آب ذخیره کرده‌اند