بازدید از پروژه های اجرایی شهرداری در سطح شهرستان جوانرود