طرح خطرپذیری استان اصفهان به تایید سازمان مدیریت بحران کشور رسید