تاکید رییس جمهور بر شفافیت در سیاستگذاری کتاب: اگر ...