شکوری: مقابل استقلال خوزستان هم فوتبال پاک ارایه می‌دهیم